Elektrik Tanımı

Elektrik durağan ya da devingen yüklü parçacıkların yol açtığı fiziksel olgudur. Elektrik yükü Maddenin ana niteliklerinden biridir ve temel parçacıklardan kaynaklanır. Elektrik olgusunda rol oynayan temel parçacık yükü Negatif işaretli olan elektrondur. Elektriksel olgular çok sayıda Elektronun bir yerde birikmesiyle ya da bir yerden başka yere hareket etmesiyle ortaya çıkar. Elektrik olgusunda rol oynayan diğer parçacık yüküPozitif işaretli olan protondur.

Elektrik Yüklü Cisimler Mıknatıs Gibidir
negatif ve pozitif yüklü cisimler birbirini çeker ama aynı Elektrikle yüklü olan iki cins birbirini iter.

Elektrik insanoğluna son derece kullanışlı bir enerji çeşidi sağlamıştır. ısınma aydınlanma haberleşme gibi amaçlarla ayrıca makinelerde ve Elektronik alanında büyük ölçüde Elektrikten yararlanılmaktadır.

Elektrik Tarihi
Eski Yunanlılar kehribarın bir kürk parçasına sürtülmesi sonucunda kuştüyü gibi hafif cisimleri çekme özelliği kazandığını gözlemlemişlerdi. Elektriği ilk olarak ciddi anlamda inceleyen bilim adamı William Gilbert 16. yüzyılın sonlarında Statik elektrikle magnetizma arasındaki ilişki üzerinde araştırmalar yaptı. Elektrik yüklerinin eksi ve artı olarak belirlenip adlandırılmasına da gerçekleştirdi. 1767’de Joseph Priestley elektrik yüklerinin birbirlerini aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak çektiklerini buldu.

19. yüzyılın başında Alessandro Volta elektrik pilini icat etti. Davy 1808'de elektrik akımı taşıyan iki kömür elektrotu birbirinden ayırarak bir ark oluşturmayı başardı. Ve böylece Elektriğin ışık ya da ısı enerjisine dönüşebileceğini gösterdi. 1820’de Hans Christian Orsted içinden elektrik akımı geçen bir iletkenin yakınındaki bir mıknatıs iğnesinin saptığını gözlemleyerek elektrik akımının iletken çevresinde bir magnetikalan oluşturduğu sonucuna vardı.

Elektriğin laboratuar duvarlarını aşıp sanayideki ve günlük yaşamdaki yerini alması süreci 19. yüzyılın ikinci yarısında başladı. 1873’te Zénobe-Théopline Gramme elektrik enerjisinin havai hatlar aracılığıyla etkin bir biçimde iletilebileceğini gösterdi. A. Edison’ın 1881’de ilk elektrik üretim merkeziyle dağıtım şebekesini New York’ta kurması elektrik enerjisinin evlerde ve sanayide yaygın olarak kullanılmasının başlangıcı oldu .

Elektronun bulunması Diyotun ve triyot lambanın icadı Elektroniğin ayrı bir bilim dalı olarak gelişmesinin başlangıcı oldu.

Elektrik Temel Bilgiler
Elektrik Akımı

Yüklü temel parçacıklar (- yüklü Elektronlar ve + yüklü protonlar) iyonlar (bir ya da daha çok Elektronyitirmiş ya da kazanmış atomlar) ve delikler (artı yüklü parçacık olarak düşünülebilen elektron eksikliği) gibi elektrik yükü taşıyıcılarının devinimlerinin ortak adı.

Elektrik yükünün elektronlarca taşındığı bir tel içinde ki akım birim zamanda telin herhangi bir noktasından geçen yük miktarının ölçüsüdür.

Elektrik DEVRESİ
Elektrik akımının iletilmesini sağlayan iletken ya da iletkenler zinciri ve öğeler dizisidir. Bir elektrik devresinde akımı oluşturan yüklü parçacıklara enerji veren pil ya da üreteç türü bir aygıt ile lambalar; elektrik motoru ya da elektronik bilgisayar gibi akım kullanan aygıtlar ve bağlantı telleri ya da iletim hatları bulunur.

Öğeler birbiri ardına (seri) ya da yan yana (paralel) bağılıdır
Ülkemizde yerleşim alanları üstünden geçen ve zaman zaman evlerin çok yakınlarına kadar gelen yüksek gerilim hatları başka bir tehlike kaynağıdır. Bu gibi yerlerde Televizyon antenlerin düzeltilmesi için dama çıkılması başlı başına ayrı bir tehlikedir. Çocukların uçurtmalarını almak için bir sopayla tellere dokunmaya kalkışmaları ölümle sonuçlanan kazalara yol açmaktadır. Bu hatlara 20 m. den daha yakına gelmek son derece tehlikelidir.

Elektrik BİRİMLERİ
Bir elektrik hattında iletkenlerden bir tanesi ötekine oranla daha çok elektrik yüklüdür: aradaki fark volt olarak ölçülen gerilimi meydana getirir.

Akımın Amper olarak ölçülen şiddeti hattın belirli bir noktasından geçen elektron sayısıdır.

Güç duruma göre üretilen veya tüketilen bir çeşit enerji miktarıdır. Watt olarak ifade edilen bu güç şiddetle gerilimin çarpımından elde edilir.

Elektrik iletkenleri
İletkenlik özellikleri nedeniyle elektrik akımını bir yerden başka bir yere taşımaya elverişli olan maddelerdir. Bunlar hemen her zaman kablolar ya da teller şeklinde kullanılır. En iyi elektrik iletkeni gümüştür; ancak parasal nedenlerden ötürü neredeyse her zaman bakırdan yararlanılır.

Elektrik Üretici
Buhar türbini hidrolik türbin ya da içten yanmalı bir motor tarafından üretilen Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren makinelerin ortak adıdır.

Elektrik Yükü
Elektrik akımlarında akan ya da metal olmayan iki farklı cismin birbirine sürtülmesi durumunda cisimlerin yüzeyinde biriken elektrik miktarıdır.

Elektrik Motoru
Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinedir.Bu dönüşümün tersini gerçekleştiren bir başka deyişle mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren makineler ise elektrik üreteci olarak anılır.

Elektrik Dağıtımı
Elektrik enerjisinin büyük üstünlüğü bir kablo şebekesiyle yüksek geriliminde taşınabilme ve dağıtılma kolaylığıdır çünkü gerilim ne kadar yüksek olursa elektrik en az kayıp o kadar uzağa taşınabilir. Bugünkü yüksek gerilim hatları 765000 volta ulaşır. Akım abonelere dağıtılmadan önce onu alçak gerilimli (110 ve 220 volt) akıma dönüştürecek transformatörlerden geçirilir.

Saate Güne veya mevsime göre enerjisi fazla olan şebeke enerjisi az olanı besleyebilsin diye çeşitli bölgelerin elektrik şebekeleri birbirine bağlanır.

Günümüzde doğal enerji kaynakları kıt olan ülkelerde nükleer elektrik santralleri yapma eğilimi vardır. Ama bunlar da ciddi tehlikeler doğurmaktadır. Bu yüzden şimdi güneş enerjisinden yararlanmak için projeler yapılmaktadır.

Dünyanın büyük hidroelektrik santrallerinden bazıları
Adı ve ülkesi Elektrik gücü (kw)
Brezilya 10 710 000
Grand Coulee(A.B.D.) 9 780 000
Guri (Venezulea) 6 500 000
Sayansk (S.S.C.B.) 6 400 000
Krasnoyarsk (S.S.C.B.) 6 096 000
Paula Alfonso (Brezilya) 5 942 000
Churchill Falls (Kanada) 5 225 000
Bratsk (S.S.C.B.) 4 600 000
Suhovo (S.S.C.B.) 4 500 000
Assuan (Mısır) 2 100 000
Keban (Türkiye) 1 360 000

insan Kaynakları
Elektri Ve Elektronik Mühendisliği

İlgi alanı elektriğin ve elektroniğin pratik uygulamaları olan Mühendislik dalıdır.

Elektriksel olgulara 17. yy.dan bu yana ilgi gösterilmiş olmasına karşın elektriğin bir bilim dalı olarak gelişmesine yönelik çabalar ancak 19. yy.da başladı. Elektriğin temel yasalarının matematiksel olarak belirlenmesi ve aygıtların geliştirilmesi bu yy.da gerçekleşti.

20. yy.da elektrik Mühendisliği alanında büyük ilerlemeler kaydedildi Bu mühendislik dalı başlıca iki bölüme ayrılır Kuvvetli akım mühendisliği ve zayıf akım mühendisliği. Kuvvetli akım mühendisliğinin temel konusu hidroelektrik nükleer ya da jeotermal enerjiden ya da santrallerde odun kömür petrol gibi yakıtlardan sağlanan ısı enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi üretilmesi ve bu enerjinin havai ve kablolar aracılığıyla tüketim noktalarına iletilmesidir.

20. yy.da zayıf akım (elektronik) mühendisliği büyük bir gelişme gösterdi.Zayıf akım mühendisliğinin ilk uygulama alanını Telefon oluşturdu. Elektron lambasının bulunması elektronik mühendisliğinde temel önemde bir gelişme oldu.

Elektrik Mühendisliğine yönelik dersler ilk olarak 1882’de ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) fizik bölümünde verilmeye başladı; kısa süre sonra benzer dersler Cornell Üniversitesiˊnin ders programına girdi. İlk elektrik mühendisliği bölümü 1886’da Missouri Üniversitesi’nde kuruldu.

Türkiye’de elektrik mühendisliği eğitimi İstanbul Darülfünunu Fen Fakültesi’ne bağlı olarak 1962’de açılan Elektromekanik Enstitüsü’nde başladı.

Tehlike Kazaları Ve Korunma
Elektrik Çarpması

Vücuda giren elektrik akımının fiziksel ve algılanabilir etkisidir Vücut sıvıları aracığıyla bir baştan öbür başa gövdeden geçen elektrik akımı değme yerlerinde ve izlediği yol boyunca yanıklara neden olur. Bu olayın sınırları kuru Havada kalın bir halı üstünde dolaşan kişinin algıladığı batıcı ama zararsız statik elektrik yükünden bir enerji iletim hattından kaynaklanan öldürücü elektrik boşalmasına kadar değişir.

Ölümle sonuçlanan elektrik çarpmalarının büyük bir bölümü evlerde kullanılan 50 Hz ya da 60 Hz frekansındaki alternatif akımdan kaynaklanır.

Elektrik akımının insan vücudu üzerindeki etkisi voltla ölçülen gerilim değerinden çok amperle ölçülen akım şiddetine bağlıdır.

Elektrik akımı doğrudan 3 yolla ölümle sonuçlanabilir Beyindeki solunum merkezinin durmasıkalbin durması ve karıncık kasının istem dışı kasılmasıdır.Genel kanıya göre en yaygın ölüm karıncık kasının kasılmasıyla gelen ölümlerdir.

Elektrik çarpmış kişilere uygulanabilecek en iyi ilk yardım tedavisi yapay solunum ve kalp masajıyla dolaşım-solunum sistemini yeniden harekete geçirmektir.

Elektrik çarpmasından sonra hayatta kalanların çoğu eğer vücutlarında çok ağır yanıklar yoksa bütünüyle iyileşir; vücuttaki geçici ya da kalıcı yan etkilerin en sık görüleni katarakt anjina pektoris ve çeşitli sinir sistemi bozukluklarıdır. Elektrik çarpmasına bağlanan başka yakınmaların bu olayla ilişkisi klinik bakımdan doğrulanmamıştır.

Elektrik Çarpmalarında Alınması Gereken Önlemler
•Saç kurutucusunu ve elektrikli ısıtıcıyı banyo küvetinin ve lavabonun yakınlarına koymayın.
•ıslak ortamda elektrikli cihaz çalıştırmayın. Banyoda saç kurutucusu kullanmayın
•Prizlere emniyet kapağı takın
•Evde topraklı priz kullanın
•Yuvasından çıkmış telleri açıkta kalmış prizleri tamir ettirin
•Sigortaları tel sararak yenilemeyin orijinal malzeme kullanın
•Elektrikli cihazları fişe takmadan önce kapalı olduklarına emin olun
•Elektrikli ev aletlerini kullanım talimatlarına uygun kullanın
•Sigortayı kapatmadan elektrikle ilgili hiçbir iş yapmayın
•Evi uzunca bir süre terk edecekseniz sigortaları kapatın
•Ekmek kızartma aletini kahvaltı Masasına almayın. İçinde sıkışan dilimi çatal bıçak gibi nesnelerle kurcalamayın
•Sıcak ütüyü kablosunun üstüne koymayın
•Elektrikle uğraşırken kalın lastik tabanlı ayakkabı giyin

Elektrik Çarpmalarında Yapılması Gerekenler
•Elektriği kesmek için sigortaları kullanın
•Lastik tabanlı ayakkabı giyin kuru bir lastik eldiven takın
•Elektrik akımını iletmeyecek kuru bir cismin üzerine çıkın
•Elektrik çarpan kişinin yakınındaki kablo gibi iletkenleri yalıtkan bir çubukla uzaklaştırın
•Hastayı giysilerinden çekerek bölgeden uzaklaştırın
•Son muayeneyi yapın.
•Hasta hala nefes alıp vermiyorsa ve nabzı yoksa solunum yardımı ve kalp mesajına girişiniz.

Elektrik Çarpmalarında Yapılmaması Gerekenler
•Elektrik çarpan kişiye kalın lastik tabanlı ayakkabınız yoksa dokunmayın
•Sigortaları kapatmadan yaralıya temas etmeyin
•Çıplak elle çarpılmış kişiye dokunmayın
•Çocukları olay yerinden uzak tutun
•Dokunmak için iletken cisimler kullanmayın

Bugün 1 ziyaretçi (20 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=